vaishnava
Блог
Форум
Календарь
Войти
Регистрация

гуру исккон абрревиатура

2018-06-23 00:00:00 Admin

ACBSP - A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

BBGS - Bhakti Brnga Govinda Swami

BBS - Bhakti Bhusana Swami

BCAIS - Bhakti Caitanya Swami

BCS - Bhakti Caru Swami

BJD - Bhurijana Prabhu

BKG - Bir Krsna Goswami

BSDS - Bhakti Svarupa Damodara Swami

BVS - A.C. Bhaktivaibhava Swami

DDV - Danavir Dasa Vanacari

GKG - Gopal Krishna Goswami

GGS - Gour Govinda Swami

GMNM - (Gaudiya Math) Narayan Maharaja

GMSDS - (Gaudiya Math) Sridhara Swami

GS - Ganapati Swami

HDG - Hridayananda Dasa Goswami

HKS - Harikesa Swami

IDS - Indradyumna Swami

JAS - Jayadvaita Swami

JDG - Jagadish das Goswami

JPS - Jayapataka Swami

JSD - Jaya Sila Prabhu

KKD - Krsna-ksetra Prabhu

KS - Kavicandra Swami

LOK - Lokanath Swami

MG - Mukunda Goswami

NRS - Niranjana Swami

NSM - No Spiritual Master

PD - Paramananda Dasa Adhikari

PAS - Prahladananda Swami

PDA - Prithu Dasa Adhikari

PVS - Prabhavisnu Swami

RNS - Radhanatha Swami

RPS - Romapada Swami

RS - Rohini Suta Prabhu

RVS - Ravindra Svarupa Prabhu

SDG - Satsvarupa Dasa Goswami

SDHS - Sridhar Swami

SKS - Smita Krsna Swami

SNS - Sacinandana Swami

SRS - Sivarama Swami

SS - Suhotra Swami

TKG - Tamal Krishna Goswami

VBD - Virabahu Prabhu

VS - Varsana Swami

Для добавления комментария необходимо зарегистрироваться на сайте.
Комментарии к записи: